Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu (e-shopu) s elektronikou Gallet provozovaného na internetových stránkách Gallet.cz.


Provozovatelem internetového obchodu  Gallet.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost ETA a.s., IČ 275 44 001, se sídlem Křižíkova 148/34 Praha 8 - Karlín, 186 00 (dále jen „ETA “ nebo „my“).

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

 • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
 • Za jakým účelem ETA osobní údaje zpracovává?
 • Jaké osobní údaje ETA zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
 • Odkud ETA  získává osobní údaje?
 • Komu dále ETA  osobní údaje předává?
 • Jak se dozvíte, že ETA zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?
 
Společnost ETA přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  
 1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost ETA, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem internetového obchodu Gallet.cz.
Doručovací adresa: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín  E-mail: podpora@gallet.cz 
Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách Gallet.cz.
 1. Má společnost ETA pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ano, společnost ETA jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese podpora@gallet.cz.
 1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
3.1   Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.
Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem e-shopu Gallet.cz, potřebujeme zpravidla znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy).
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.
3.2   Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu.
V některých případech zasílání obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas, např. pokud se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. V takovém případě se na Vás můžeme obrátit, zejména prostřednictvím e-mailu s nabídkou našich služeb. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
Dalším typickým příkladem takového zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci internetových stránek Gallet.cz , kdy registrovaným zákazníkům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. K tomuto zpracování potřebujeme Váš souhlas.
Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. K takovému zpracování není potřeba souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce.
3.3   Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kterým jsme prodali na e-shopu Gallet.cz  zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru).
K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti ETA nabídnout svým zákazníků další služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním klinutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.
Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let.
 3.6   Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.
3.8   Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.
3.9     Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

 1. Jaké osobní údaje společnost ETA zpracovává?
Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.
Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.
Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás, od našich zákazníků.
 1. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?
Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.
5.1   Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
5.2   V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost ETA uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.
5.3   Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.
5.4   V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to zejména pro naše marketingové aktivity, dále proto, abychom svým registrovaným zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.
 1. Komu dále osobní údaje předáváme?
Společnost ETA pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
Společnost ETA předává osobní údaje:
 6.3   poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
6.5   poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sdělení;
6.6 poskytovatelům přepravních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit prostřednictvím přepravce;
6.7   některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.
6.8   Některým společnostem ve skupině HP TRONIC a to z důvodu optimalizace podnikatelského uskupení (např. administrativní zajištění servisních služeb v rámci vyřizování reklamací, marketingové služby).
Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti ETA, ledaže k tomu mají zákonný důvod.
 1. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?
Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

 1. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?
V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů.
Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.
Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.
 1. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?
9.1   Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost ETA vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
9.2   Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností ETA byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
9.3   Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost ETA údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti ETA převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
9.4   Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
9.5   Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
 1. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?
Právo vznést námitku máte v těchto případech.
(a)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost ETA provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost ETA prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
(b)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.
 1. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost ETA při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?
Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.